TÌM KIẾM VĂN BẢN
Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2016

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

30/6/2015

14/8/2015

Chưa hiệu lực

Sửa đổi Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 115/2014/TT-BTC ngày 20 tháng 8 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách bảo hiểm quy định tại Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

23/6/2015

10/8/2015

Chưa hiệu lực

Hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phù quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

22/6/2015

06/8/2015

Chưa hiệu lực

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Quán Hàu, tỉnh Quảng Bình

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

19/6/2015

04/8/2015

Chưa hiệu lực

Hướng dẫn nhập, xuất, mua, bán hàng dự trữ quốc gia

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

11/6/2015

01/8/2015

Chưa hiệu lực

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, lệ phí cẩp Giấy phép sản xuất, kinh doanh sản phẩm mật mã dân sự; Giấy chứng nhận hợp chuẩn Giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm mật mã dân sự

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

09/6/2015

27/7/2015

Chưa hiệu lực

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Kml807+500, đường Hồ Chí Minh, tỉnh Đắk Nông

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

02/6/2015

18/7/2015

Chưa hiệu lực

Ban hành Quy chế phối hợp mẫu giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong quản lý nhà nước đốỉ với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

28/5/2015

31/7/2015

Chưa hiệu lực

Hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đổỉ với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như quân nhân, công an nhân dân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

26/5/2015

15/7/2015

Chưa hiệu lực

Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

20/5/2015

21/5/2015

Có hiệu lực

Quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối vớỉ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

12/5/2015

26/6/2015

Có hiệu lực

Quy định víệc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quỵết toán kinh phí hỗ trợ hoạt động của Hội Cựu chiến binh trong các cơ quan nhà nước, tổ chửc chính trị - xã hội, đơn vị sự nghỉệp, doanh nghiệp và tổ chức khác

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

11/5/2015

01/7/2015

Có hiệu lực

Quy định chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

08/5/2015

01/7/2015

Có hiệu lực

Sửa đổi mức thuế suẩt thuế xuất khẩu đối với mặt hàng sắn thuộc nhóm 07.14 tại Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

06/5/2015

20/6/2015

Có hiệu lực

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 162/2012/TT-BTC ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định việc tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

05/5/2015

01/7/2015

Có hiệu lực

1 2 3 4 >| Cuối (5 trang)

Đang tải