TÌM KIẾM VĂN BẢN
Sửa đổi Thông tư số 49/2016/TT-BTC ngày 18/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Tân Phú, quốc lộ 20

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

29/6/2016

01/7/2016

Có hiệu lực

Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2017

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

24/6/2016

10/8/2016

Chưa hiệu lực

Quy định về phổi hợp công tác bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong lĩnh vực tài chính

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

20/6/2016

05/8/2016

Chưa hiệu lực

Hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

13/6/2016

31/7/2016

Chưa hiệu lực

Hướng dẫn thực hỉện thẩm định tàỉ chính các chương trình, dự án vay lại từ nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

06/6/2016

20/7/2016

Chưa hiệu lực

Sửa đổi một số điều của Thông tư số 133/2014/TT-BTC ngày 11/9/2014 hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

03/6/2016

05/6/2016

Có hiệu lực

Hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia đối với thủ tục kỉểm tra nhà nước về chất lượng đối vớỉ hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam thuộc trách nhiệm quản Iý của Bộ Khoa học và Công nghệ

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

03/6/2016

15/6/2016

Có hiệu lực

Quy định việc thực hiện cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với Tổnng cục Thuế và Tổng cục Hải quan giai đoạn 2016-2020

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

30/5/2016

17/7/2016

Chưa hiệu lực

Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 1 Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28/3/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 124/2011/TT- BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

24/5/2016

10/7/2016

Chưa hiệu lực

Quy định việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ phí cho vay lại và phần trích phí bảo lãnh tại Bộ Tài chính giai đoạn 2016-2020

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

20/5/2016

15/7/2016

Chưa hiệu lực

Sửa đổi, bổ sung mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng than làm từ mùn cưa thuộc nhóm 44.02 tại Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

20/5/2016

04/7/2016

Chưa hiệu lực

Quy định chế độ tài chính đối với hoạt động của Cục Sở hữu trí tuệ áp dụng trong năm 2016

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

18/5/2016

01/7/2016

Có hiệu lực

Quy định việc lập, quản lý và sử dụng quỹ khen thưởng về phòng, chống tham nhũng

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

06/5/2016

24/6/2016

Có hiệu lực

Quy định thủ tục hải quan đối với xăng dầu, hóa chất, khí xuẩt khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuât, chuyển khẩu, quá cảnh; nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất và pha chế hoặc gia công xuất khẩu xăng dầu, khí; dầu thô xuất khẩu, nhập khẩu; hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phục vụ hoạt động dầu khí.

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

06/5/2016

20/7/2016

Chưa hiệu lực

Quy định về việc chỉ định phòng thử nghiệm tham gia các thỏa thuận thừa nhận lẫn về kết quả đánh giá sự phù hợp đối với các sản phẩm, hàng hóa lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

05/5/2016

30/6/2016

Có hiệu lực

1 2 3 4 >| Cuối (5 trang)

Đang tải