TÌM KIẾM VĂN BẢN
Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống theo Nghị định số 17/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ; điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định số 09/2015/NĐ-CP ngày 22/01/2015 của Chính phủ.

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

17/3/2015

04/5/2015

Chưa hiệu lực

Hướng dẫn việc lập dự toán, thanh toán và quyết toán các khoản hỗ trợ doanh nghiệp theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

09/3/2015

27/4/2015

Chưa hiệu lực

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km 604+700, Quốc lộ 1, tỉnh Quảng Bình

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

06/3/2015

21/4/2015

Chưa hiệu lực

Ban hành Tiêu chuấn thấm định giá Việt Nam số 05, 06 và 07

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

06/3/2015

20/4/2015

Chưa hiệu lực

Hướng dẫn về thuế gỉá trị gia tăng và quản lý thuế tai Nghị đinh số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tỉết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổỉ, bổ sung môt số điều của Thồng tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

27/02/2015

01/01/2015

Có hiệu lực

Huớng dẫn về phương pháp điều tra, xác định chi phí sản xuất, tính giá thành sản xuât lúa hàng hóa các vụ sản xuất trong năm

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

12/02/2015

29/3/2015

Chưa hiệu lực

Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư trên địa bàn các huyện nghèo và các huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

12/02/2015

29/3/2015

Chưa hiệu lực

Hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kInh phí chỉ thường xuyên từ ngân sách nhà nước cho công tác bảo đảm an ninh hàng không dân dụng

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

12/02/2015

01/4/2015

Chưa hiệu lực

Hướng dẫn về cơ chế huy động, quản lý, sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ công tác phòng, chống buôn lậu thuốc lá điếu và chống sản xuất, buôn bán thuốc lá gỉả

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

03/02/2015

03/02/2015

Có hiệu lực

Hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

30/01/2015

16/3/2015

Có hiệu lực

Quy định về kiểm tra, giám sát, tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; kỉểm soát hàng giả và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

30/01/2015

15/3/2015

Có hiệu lực

Quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồỉ mã số nhân vỉên đại lý làm thủ tục hảỉ quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

30/01/2015

15/3/2015

Có hiệu lực

Hướng dẫn cơ chế tài chính cho hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Lỉên hỉệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

29/01/2015

20/3/2015

Có hiệu lực

Quy định chi tiết thi hành Quyết định số 54/2014/QĐ-TTg ngày 19/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về vỉệc mỉễn thuế nhập khẩu đối vói linh kỉện nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp sản phẩm trang thiết bị y tế cần được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

29/01/2015

15/3/2015

Có hiệu lực

Hướng dẫn giao dịch tài chính của doanh nghiệp theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 222/2013/NĐ-CP ngày 31/12/2013 của Chính phủ về thanh toán bằng tiền mặt

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

29/01/2015

17/3/2015

Có hiệu lực

1 2 3 4 >| Cuối (4 trang)

Đang tải