TÌM KIẾM VĂN BẢN
Quy định chi tiết Nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là ngưòi dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

15/4/2016

30/5/2016

Chưa hiệu lực

Hướng dẫn thu, nộp và quản lý khoản lợi nhuận, cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

11/4/2016

26/5/2016

Chưa hiệu lực

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 202/2013/TT-BTC ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản Iý sử dụng lệ phí phân bổ và phí sử dụng kho số viễn thông

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

04/4/2016

19/5/2016

Chưa hiệu lực

Ban hành ""Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành""

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

01/4/2016

01/10/2016

Chưa hiệu lực

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí áp dụng tại cảng, bến thủy nội địa

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

29/3/2016

16/5/2016

Chưa hiệu lực

Quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hộỉ, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hộỉ - nghề nghiệpẾ

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

29/3/2016

16/5/2016

Chưa hiệu lực

Hưóng dẫn chế độ thu nộp, hạch toản các khoản đóng góp vào Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam và việc chuyển giao tài sản hình thành từ kinh phí của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam đến năm 2020

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

29/3/2016

15/5/2016

Chưa hiệu lực

Quy định sửa đổi, bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

25/3/2016

25/3/2016

Có hiệu lực

Quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đốỉ tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

23/3/2016

05/5/2016

Có hiệu lực

Quy định việc quản lý và sử dụng tiền lãi cho vay từ Quỹ quốc gia về việc làm

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

21/3/2016

05/5/2016

Có hiệu lực

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

21/3/2016

21/3/2016

Có hiệu lực

Hướng dẫn triển khai sản phẩm bảo hiểm liên kết chung

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

21/3/2016

01/6/2016

Chưa hiệu lực

Sửa đổi, bổ sung danh mục nhóm mặt hàng vả mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với mặt hàng sắt hoặc thép để sản xuất tanh lốp xe thuộc chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

18/3/2016

02/5/2016

Có hiệu lực

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Liên Đầm Quốc lộ 20, tỉnh Lâm Đồng

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

18/3/2016

01/7/2016

Chưa hiệu lực

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Tân Phú quốc lộ 20

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

18/3/2016

01/7/2016

Chưa hiệu lực

1 2 3 4 >| Cuối (6 trang)

Đang tải