TÌM KIẾM VĂN BẢN
Sửa đổi Thông tư số 172/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 và Thông tư số 154/2015/TT-BTC ngày 05/10/2015 của Bộ Tài chính quy định về phí sử dụng đường bộ

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

15/9/2016

22/9/2016

Có hiệu lực

Sửa đổi Thông tư số 29/2015/TT-BTC ngày 06/3/2015, Thông tư số 93/2015/TT-BTC ngày 19/6/2015, Thông tư số 95/2015/TT-BTC ngày 19/6/2015, Thông tư số 167/2015/TT-BTC ngày 06/11/2015 và Thông tư số 192/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tài chính quy định về phí sử dụng đường bộ

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

08/9/2016

15/9/2016

Có hiệu lực

Ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn Mua bán nợ Vỉệt Nam

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

08/9/2016

01/11/2016

Chưa hiệu lực

Hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

26/8/2016

02/01/2017

Chưa hiệu lực

Hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chuẩn bị và tổ chức Hội nghị cấp cao Hợp tác chiến lược kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mê Công lần thứ bảy, Hội nghị cấp cao Hợp tác bốn nước Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam lần thứ tám và Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới về Mê Công tại Việt Nam

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

18/8/2016

03/10/2016

Chưa hiệu lực

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Bàn Thạch (tại Kml298+Í50) quốc lộ I

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

15/8/2016

01/10/2016

Chưa hiệu lực

Hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các Thông tư về thuế

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

12/8/2016

01/7/2016

Có hiệu lực

Sửa đổi Thông tư số 136/2015/TT-BTC ngày 31/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí cầu Cổ Chiên quốc lộ 60, tỉnh Trà Vỉnh

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

12/8/2016

20/8/2016

Có hiệu lực

Quy định miễn, giảm thuế xuất khẩu đối với các sản phẩm thân thiện môi trường; sản phấm từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải quy định tại Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

09/8/2016

23/9/2016

Có hiệu lực

Sửa đổi Thông tư số 50/2016/TT-BTC ngày 18/3/2016 của Bộ trưởng Bô Tài chính quy định mức thu, chế độ thu; nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Liên Đầm quốc lộ 20, tỉnh Lâm Đồng

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

09/8/2016

15/8/2016

Có hiệu lực

Sửa đổi Thông tu số 168/2015/TT-BTC ngày 06/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử đụng đường bộ trạm thu phí Tam Kỳ, quốc lộ 1, tỉnh Quảng Nam

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

09/8/2016

15/8/2016

Có hiệu lực

Sửa đổi Thông tư số 33/2016/TT-BTC ngày 25/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Mỹ Lộc quốc lộ 21B, tỉnh Nam Định

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

05/8/2016

20/9/2016

Có hiệu lực

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí cầu Yên Lệnh quốc Iộ 38

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

22/7/2016

06/9/2016

Có hiệu lực

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km2171+200 quốc lộ 1, tỉnh Bạc Liêu

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

19/7/2016

03/9/2016

Có hiệu lực

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km2123+250 quốc lộ 1, tỉnh Sóc Trăng

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

19/7/2016

03/9/2016

Có hiệu lực

1 2 3 4 >| Cuối (5 trang)

Đang tải