TÌM KIẾM VĂN BẢN
Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

21/01/2016

07/3/2016

Chưa hiệu lực

Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 27.07, 29.02, 39.02 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

21/01/2016

06/3/2016

Chưa hiệu lực

Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nuớc

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

18/01/2016

05/3/2016

Chưa hiệu lực

Hướng dẫn vỉệc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

14/01/2016

29/02/2016

Chưa hiệu lực

Quy định về định mức thu hồi xay xát thóc dự trữ quốc gia thành gạo dự trữ quổc gia để thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

12/01/2016

01/3/2016

Chưa hiệu lực

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua phà Kênh Tắt và phà Láng sắt, Quốc lộ 53

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

08/01/2016

01/3/2016

Chưa hiệu lực

Hướng dẫn hỗ trợ lãi suất đổi với tổ chức, cá nhân vay vốn tại tổ chức tín dụng để thực hiện các dự án đầu tư phương tỉện, đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt theo Quyết định số 13/2015/QĐ-TTg ngày 05 tháng 5 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế chính sách khuyến khích phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

06/01/2016

20/01/2016

Có hiệu lực

Quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

05/01/2016

20/02/2016

Chưa hiệu lực

Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

31/12/2015

15/02/2016

Chưa hiệu lực

Hướng dẫn chính sách và quản lý thuế đối với thương nhân thực hiện hoạt động mua bán, trao đổi hàng hoá tại chợ biên gỉới, chợ cửa khẩu, chợ trong Khu kinh tế cửa khẩu theo Quyết định số 52/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

31/12/2015

14/02/2016

Chưa hiệu lực

Hướng dẫn thủ tục hải quan, quản lý thuế đối với hoạt động thương mại biên giới của thương nhân và cư dân biên giớỉ theo Quyết định số 52/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

31/12/2015

14/02/2016

Chưa hiệu lực

Hướng dẫn về lập dự toán, chấp hành và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động trưng cầu giám định, định giá, triệu tập người làm chứng, người phiên dịch của cơ quan tiến hành tố tụng

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

31/12/2015

20/02/2016

Chưa hiệu lực

Hướng dẫn cơ chế, chính sách ưu đãi về hỗ trợ ngân sách nhà nước, thuế và tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước theo quy định tại Quyết định số 1193/QĐ-TTg ngày 30/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Vườn ươm công nghệ công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc tại thành phố cần Thơ

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

31/12/2015

14/02/2016

Chưa hiệu lực

Quy định về hoạt động của Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

28/12/2015

11/02/2016

Chưa hiệu lực

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 148/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Quy chế kinh doanh bán hàng miễn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 4/2009/QĐ-TTg ngày 17 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 44/2013/QĐ-TTg ngày 19 tháng 7 năm 2013 về việc sửa đổi, bổ sung một số đỉều của Quy chế kinh doanh bán hàng miễn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 24/2009/QĐ-TTg ngày 17 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

25/12/2015

10/02/2016

Chưa hiệu lực

1 2 3 4 >| Cuối (6 trang)

Đang tải