TÌM KIẾM VĂN BẢN
Sửa đổi Thông tư số 213/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Kmll48+1300 quốc lộ 1, tỉnh Bình Định

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

12/7/2016

15/7/2016

Có hiệu lực

Sửa đổi Thông tư số 45/2016/TT-BTC ngày 03/4/2016 và thông tư số 137/2015/TT-BTC ngày 01/9/2015 của Bộ Tài chính

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

08/7/2016

15/7/2016

Có hiệu lực

Quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, Tổng điều tra thống kê quốc gia

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

30/6/2016

01/01/2017

Chưa hiệu lực

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính Quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

30/6/2016

01/7/2016

Có hiệu lực

Hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

29/6/2016

13/8/2016

Chưa hiệu lực

Bổ sung danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãỉ riêng đối với mặt hàng trứng Artemia vào chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãỉ ban hành kèm theo Thông tư số 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

29/6/2016

13/8/2016

Chưa hiệu lực

Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hoạt động xuất, nhập xăng dầu, nguyên liệu để pha chế xăng dầu và hoạt động pha chế chuyển đổi chủng loại xăng dầu tại Kho ngoại quan xăng dầu

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

29/6/2016

16/8/2016

Chưa hiệu lực

Sửa đổi Thông tư số 49/2016/TT-BTC ngày 18/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Tân Phú, quốc lộ 20

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

29/6/2016

01/7/2016

Có hiệu lực

Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số 47/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ, điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định số 55/2016/NĐ CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

29/6/2016

15/8/2016

Chưa hiệu lực

Sừa đổi, bổ sung Quyết định số 59/2006/QĐ-BTC ngày 25 tháng 10 năm 2006 về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thấm định, lệ phí cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất; Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2014 hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

27/6/2016

11/8/2016

Chưa hiệu lực

Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Nghị định số 75/2015/NĐ -CP ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn vớỉ chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

27/6/2016

10/8/2016

Chưa hiệu lực

Hướng dẫn việc phát hành tín phiếu kho bạc qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

27/6/2016

15/8/2016

Chưa hiệu lực

Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2017

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

24/6/2016

10/8/2016

Chưa hiệu lực

Hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gỉa

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

23/6/2016

20/8/2016

Chưa hiệu lực

Quy định về hồ sơ và trình tự, thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

22/6/2016

08/8/2016

Chưa hiệu lực

1 2 3 4 >| Cuối (5 trang)

Đang tải