TÌM KIẾM VĂN BẢN
Sửa đổi Thông tư số 37/2014/TT-BTC ngày 25/3/2014 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Quốc lộ 1 đoạn tránh thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

08/12/2016

15/12/2016

Chưa hiệu lực

Quy định về quản lỷ và sử dụng tài khoản của Kho bạc Nhà nước mở tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các ngân hàng thương mại

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

30/11/2016

15/01/2017

Chưa hiệu lực

Hướng dẫn một số điều tại Nghị định số 24/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ quy định chế độ quản lý ngân quỹ nhà nước

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

28/11/2016

15/01/2017

Chưa hiệu lực

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2015/TT-BTC ngày 03 tháng 02 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cơ chế huy động, quản lý, sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ công tác phòng, chống buôn lậu thuổc lá điếu và chống sản xuất, buôn bán thuốc lá giả

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

15/11/2016

01/01/2017

Chưa hiệu lực

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

15/11/2016

01/01/2017

Chưa hiệu lực

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định nộỉ dung, kịch bản trò choi điện tử trên mạng

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

15/11/2016

01/01/2017

Chưa hiệu lực

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Căn cước công dân

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

11/11/2016

01/01/2017

Chưa hiệu lực

Sửa đổi Thông tư số 51/2014/TT-BTC ngày 24/4/2014 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí cầu Bến Thủy và trạm thu phí cầu Bến Thủy II, Quốc lộ 1

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

11/11/2016

20/11/2016

Có hiệu lực

Sửa đổi Thông tư số 153/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ tại 02 trạm thu phí trên Quốc Iộ 5

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

11/11/2016

20/11/2016

Có hiệu lực

Sửa đổi Thông tư số 86/2015/TT-BTC ngày 08/6/2015 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km 1661+600, Quốc lộ 1, tỉnh Bình Thuận

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

11/11/2016

20/11/2016

Có hiệu lực

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xử lý vụ việc cạnh tranh

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

11/11/2016

01/01/2017

Chưa hiệu lực

Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

11/11/2016

01/01/2017

Chưa hiệu lực

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp gỉấy phép kỉnh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự; gỉấy chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm mật mã dân sư; giấỵ chứng nhận hợp quy sản phẩm mật mã dân sự và lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

11/11/2016

01/01/2017

Chưa hiệu lực

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cấp mã số mã vạch

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

11/11/2016

01/01/2017

Chưa hiệu lực

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đưởng bộ

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

11/11/2016

01/01/2017

Chưa hiệu lực

1 2 3 4 >| Cuối (7 trang)

Đang tải