TÌM KIẾM VĂN BẢN
Quy định về định mức chi phí nhập, chi phí xuất tạỉ cửa kho và chi phí bảo quản hạt giống Iúa, hạt giống ngô dự trữ quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

22/7/2015

10/9/2015

Chưa hiệu lực

Sửa đổi bổ sung một số điều Thông tư số 117/2013/TT-BTC ngày 23/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính và giải ngân đối với nguồn vốn tín dụng của Ngân hàng Đầu tư Châu Âu cho hai Dự án Xây dựng tuyến đườnng sắt đô thị thí điểm TP. Hà Nội, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội (tuyến số 3) và Dự án xây dựng tuycn tàu điện ngầm số 2 TP. Hồ Chí Minh

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

08/7/2015

22/8/2015

Chưa hiệu lực

Ban hành Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

01/7/2015

15/8/2015

Chưa hiệu lực

Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2016

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

30/6/2015

14/8/2015

Chưa hiệu lực

Hướng dẫn về phát hành tráỉ phỉếu được Chính phủ bảo lãnh

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

29/6/2015

01/8/2015

Chưa hiệu lực

Bổ sung danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đổi với nguyên liệu, vật tư, linh kiện và bộ phận phụ trợ để sản xuất các sản phẩm công nghệ thông tin (CNTT) trọng điểm thuộc Chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

29/6/2015

13/8/2015

Chưa hiệu lực

Quy định chế độ chi tiêu tổ chức Đại hộỉ Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

23/6/2015

10/8/2015

Chưa hiệu lực

Sửa đổi Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 115/2014/TT-BTC ngày 20 tháng 8 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách bảo hiểm quy định tại Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

23/6/2015

10/8/2015

Chưa hiệu lực

Hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phù quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

22/6/2015

06/8/2015

Chưa hiệu lực

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Quán Hàu, tỉnh Quảng Bình

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

19/6/2015

04/8/2015

Chưa hiệu lực

Hướng dẫn thực hỉện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đốỉ với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổỉ, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định sổ 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đỗi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

15/6/2015

30/7/2015

Có hiệu lực

Hướng dẫn cơ chế quản lý tàỉ chính đối với hoạt động xúc tiến đầu tư

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

15/6/2015

01/8/2015

Chưa hiệu lực

Hướng dẫn nhập, xuất, mua, bán hàng dự trữ quốc gia

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

11/6/2015

01/8/2015

Chưa hiệu lực

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, lệ phí cẩp Giấy phép sản xuất, kinh doanh sản phẩm mật mã dân sự; Giấy chứng nhận hợp chuẩn Giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm mật mã dân sự

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

09/6/2015

27/7/2015

Có hiệu lực

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Kml807+500, đường Hồ Chí Minh, tỉnh Đắk Nông

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

02/6/2015

18/7/2015

Có hiệu lực

1 2 3 4 >| Cuối (5 trang)

Đang tải