TÌM KIẾM VĂN BẢN
Quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối vớỉ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

12/5/2015

26/6/2015

Chưa hiệu lực

Sửa đổi mức thuế suẩt thuế xuất khẩu đối với mặt hàng sắn thuộc nhóm 07.14 tại Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

06/5/2015

20/6/2015

Chưa hiệu lực

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 162/2012/TT-BTC ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định việc tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

05/5/2015

01/7/2015

Chưa hiệu lực

Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đốỉ với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãỉ

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

27/4/2015

04/5/2015

Có hiệu lực

Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 5 Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 hương dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 của Chính phủ quy định chỉ tiết và hướng dẫn thỉ hành một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

27/4/2015

01/5/2015

Có hiệu lực

Hướng dẫn lập, phân bổ dự toán, thanh toán, quyết toán kinh phí thực hiện cung ứng dịch vụ công ích nạo vét, duy tu các tuyến luồng hàng hải do Bộ Giao thông vận tải quản lý

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

25/4/2015

15/6/2015

Chưa hiệu lực

Hướng dẫn bàn giao, tiếp nhận, xử lý các khoản nợ và tài sản loại trừ khi sắp xếp, chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

24/4/2015

01/7/2015

Chưa hiệu lực

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 150/2012/TT-BTC ngày 12/9/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kiểm toán viên đăng ký hành nghề kiểm toán

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

23/4/2015

08/6/2015

Chưa hiệu lực

Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối vói nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

22/4/2015

08/6/2015

Chưa hiệu lực

Quy định thu phí sát hạch bổ nhiệm công chứng viên; lệ phí cấp thẻ công chứng viên, cấp giấy đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

21/4/2015

08/6/2015

Chưa hiệu lực

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 127/2013/TT-BTC ngày 06/9/2013 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

21/4/2015

06/6/2015

Chưa hiệu lực

Hướng dẫn một số chính sách tài chính đặc thù đối với công ty nông, lâm nghiệp sau khi hoàn thành sắp xếp, đổi mới

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

17/4/2015

02/6/2015

Chưa hiệu lực

Hướng dẫn về xử lý tài chính khi sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

17/4/2015

02/6/2015

Chưa hiệu lực

Hướng dẫn hỗ trợ lãi suất tiền vay ngân hàng để mua tạm trữ thóc, gạo vụ Đông Xuân 2014-2015

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

15/4/2015

15/4/2015

Có hiệu lực

Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

14/4/2015

30/5/2015

Chưa hiệu lực

1 2 3 4 >| Cuối (6 trang)

Đang tải