TÌM KIẾM VĂN BẢN
Hướng dẫn về cơ chế huy động, quản lý, sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ công tác phòng, chống buôn lậu thuốc lá điếu và chống sản xuất, buôn bán thuốc lá gỉả

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

03/02/2015

03/02/2015

Có hiệu lực

Hướng dẫn cơ chế tài chính cho hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Lỉên hỉệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

29/01/2015

20/3/2015

Chưa hiệu lực

Quy định chi tiết thi hành Quyết định số 54/2014/QĐ-TTg ngày 19/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về vỉệc mỉễn thuế nhập khẩu đối vói linh kỉện nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp sản phẩm trang thiết bị y tế cần được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

29/01/2015

15/3/2015

Chưa hiệu lực

Hướng dẫn giao dịch tài chính của doanh nghiệp theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 222/2013/NĐ-CP ngày 31/12/2013 của Chính phủ về thanh toán bằng tiền mặt

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

29/01/2015

17/3/2015

Chưa hiệu lực

Hướng dẫn hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

15/01/2015

15/3/2015

Chưa hiệu lực

Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với nguồn vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản cho Chương trình đào tạo vệ tinh cơ bản của Dự án ứng phó thiên tai và biến đổi khí hậu sử dụng vệ tinh quan sát trái đất (Dự án Trung tâm Vũ trụ Việt Nam)

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

31/12/2014

01/3/2015

Có hiệu lực

Hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

31/12/2014

01/01/2015

Có hiệu lực

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 127/20Ị2/TT-BTC ngày 08 tháng 08 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về tỉêu chuẩn, điều kiện và quy trình thủ tục công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

24/12/2014

09/02/2015

Có hiệu lực

Quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

23/12/2014

15/02/2015

Có hiệu lực

Hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động hải quan

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

22/12/2014

05/02/2015

Có hiệu lực

Huớng dẫn phương pháp lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

22/12/2014

05/02/2015

Có hiệu lực

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phú sử dụng đường bộ trạm thu phí Sông Phan, thỉnh Bình Thuận

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

22/12/2014

05/02/2015

Có hiệu lực

Hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

22/12/2014

05/02/2015

Có hiệu lực

Hướng dẫn phương pháp tính giá thành cá Tra nguyên liệu

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

18/12/2014

15/02/2015

Có hiệu lực

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

18/12/2014

10/02/2015

Có hiệu lực

1 2 3 4 >| Cuối (4 trang)

Đang tải