TÌM KIẾM VĂN BẢN
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Bàn Thạch (tại Kml298+Í50) quốc lộ I

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

15/8/2016

01/10/2016

Chưa hiệu lực

Sửa đổi Thông tư số 136/2015/TT-BTC ngày 31/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí cầu Cổ Chiên quốc lộ 60, tỉnh Trà Vỉnh

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

12/8/2016

20/8/2016

Có hiệu lực

Sửa đổi Thông tư số 50/2016/TT-BTC ngày 18/3/2016 của Bộ trưởng Bô Tài chính quy định mức thu, chế độ thu; nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Liên Đầm quốc lộ 20, tỉnh Lâm Đồng

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

09/8/2016

15/8/2016

Có hiệu lực

Sửa đổi Thông tu số 168/2015/TT-BTC ngày 06/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử đụng đường bộ trạm thu phí Tam Kỳ, quốc lộ 1, tỉnh Quảng Nam

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

09/8/2016

15/8/2016

Có hiệu lực

Sửa đổi Thông tư số 33/2016/TT-BTC ngày 25/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Mỹ Lộc quốc lộ 21B, tỉnh Nam Định

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

05/8/2016

20/9/2016

Chưa hiệu lực

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí cầu Yên Lệnh quốc Iộ 38

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

22/7/2016

06/9/2016

Chưa hiệu lực

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km2171+200 quốc lộ 1, tỉnh Bạc Liêu

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

19/7/2016

03/9/2016

Chưa hiệu lực

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km2123+250 quốc lộ 1, tỉnh Sóc Trăng

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

19/7/2016

03/9/2016

Chưa hiệu lực

Về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số điện toán Việt Nam

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

14/7/2016

14/7/2016

Có hiệu lực

Sửa đổi Thông tư số 213/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Kmll48+1300 quốc lộ 1, tỉnh Bình Định

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

12/7/2016

15/7/2016

Có hiệu lực

Sửa đổi Thông tư số 45/2016/TT-BTC ngày 03/4/2016 và thông tư số 137/2015/TT-BTC ngày 01/9/2015 của Bộ Tài chính

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

08/7/2016

15/7/2016

Có hiệu lực

Quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, Tổng điều tra thống kê quốc gia

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

30/6/2016

01/01/2017

Chưa hiệu lực

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính Quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

30/6/2016

01/7/2016

Có hiệu lực

Hướng dẫn hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của tổ chức kinh doanh chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán và doanh nghỉệp kinh doanh bảo hỉểm

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

29/6/2016

15/8/2016

Có hiệu lực

Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với nguồn vốn vay JICA cho hợp phần phát triển nguần nhân lực và hợp phần dự án nghiên cứu thuộc Dự án Nâng cấp Trường Đại học càn Thơ

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

29/6/2016

15/8/2016

Có hiệu lực

1 2 3 4 >| Cuối (6 trang)

Đang tải