TÌM KIẾM VĂN BẢN
Quy định việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ phí cho vay lại và phần trích phí bảo lãnh tại Bộ Tài chính giai đoạn 2016-2020

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

20/5/2016

15/7/2016

Chưa hiệu lực

Quy định việc lập, quản lý và sử dụng quỹ khen thưởng về phòng, chống tham nhũng

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

06/5/2016

24/6/2016

Chưa hiệu lực

Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2020

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

05/5/2016

01/7/2016

Chưa hiệu lực

Quy định về việc chỉ định phòng thử nghiệm tham gia các thỏa thuận thừa nhận lẫn về kết quả đánh giá sự phù hợp đối với các sản phẩm, hàng hóa lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

05/5/2016

30/6/2016

Chưa hiệu lực

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 111/2007/TT-BTC ngày l2 tháng 09 năm 2007 hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

29/4/2016

20/6/2016

Chưa hiệu lực

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hoạt động chứng khoán áp dụng tại các Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

26/4/2016

10/6/2016

Chưa hiệu lực

Hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quổc gia đối với thủ tục thẩm định nội dung đồ chơi trẻ em nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

25/4/2016

15/6/2016

Chưa hiệu lực

Hướng dẫn việc cung cấp thông tin, phối hợp xây dựng cơ sở hạ tầng; phối hợp kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất cảnh; nhập cảnh, quá cảnh, hành lý của hành khách xuất cảnh, nhập cảnh tại cửa khẩu cảng biển, cảng thuỷ nội địa, cửa khẩu ga đường sắt liên vận quốc tế, cảng hàng không

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

20/4/2016

08/6/2016

Chưa hiệu lực

Hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý tàì chính đối với Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành kèm theo Quyết định số 180/2002/QĐ-TTg ngày 19/12/2002 và Quyết đ|nh số 30/2015/QĐ-TTg ngày 31/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

15/4/2016

01/6/2016

Chưa hiệu lực

Quy định chi tiết Nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là ngưòi dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

15/4/2016

30/5/2016

Có hiệu lực

Hướng dẫn thu, nộp và quản lý khoản lợi nhuận, cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

11/4/2016

26/5/2016

Có hiệu lực

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 202/2013/TT-BTC ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản Iý sử dụng lệ phí phân bổ và phí sử dụng kho số viễn thông

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

04/4/2016

19/5/2016

Có hiệu lực

Ban hành ""Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành""

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

01/4/2016

01/10/2016

Chưa hiệu lực

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí áp dụng tại cảng, bến thủy nội địa

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

29/3/2016

16/5/2016

Có hiệu lực

Hưóng dẫn chế độ thu nộp, hạch toản các khoản đóng góp vào Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam và việc chuyển giao tài sản hình thành từ kinh phí của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam đến năm 2020

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

29/3/2016

15/5/2016

Có hiệu lực

1 2 3 4 >| Cuối (6 trang)

Đang tải