TÌM KIẾM VĂN BẢN
Hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

13/11/2015

01/01/2016

Chưa hiệu lực

Hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đổi với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

10/11/2015

01/01/2016

Chưa hiệu lực

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Thành Hải quốc lộ 1, tỉnh Ninh Thuận

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

09/11/2015

01/01/2016

Chưa hiệu lực

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Tam Kỳ, quốc lộ 1, tỉnh Quảng Nam

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

06/11/2015

01/01/2016

Chưa hiệu lực

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lỷ và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km943+975, quốc Iộ 1, tỉnh Quảng Nam

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

06/11/2015

01/01/2016

Chưa hiệu lực

Quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Dự án Đào tạo ngắn hạn về an toàn, an ninh thông tin trong nước thuộc Đề án Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin đến năm 2020

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

05/11/2015

01/01/2016

Chưa hiệu lực

Sửa đổi, bổ sung danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối vớỉ nguyên liệu, vật tư, linh kiện và bộ phận phụ trợ để sản xuất các sản phẩm công nghệ thông tin (CNTT) trọng điểm thuộc Chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT- BTC ngày 15/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

05/11/2015

20/12/2015

Chưa hiệu lực

Sửa đổỉ mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãỉ đối với xe có động cơ dùng để vận tảỉ hàng hóa thuộc nhóm 87.04 và bộ linh kỉện ô tô, khung gầm đã gắn động cơ, có buồng lái thuộc Chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

05/11/2015

20/12/2015

Chưa hiệu lực

Hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

26/10/2015

15/12/2015

Chưa hiệu lực

Quy định về định mức chi phí bảo quản và định mức hao hụt hàng dự trữ quốc gia do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

15/10/2015

01/12/2015

Chưa hiệu lực

Quy định về định mức chi phí nhập, chỉ phí xuất hàng dự trữ quốc gỉa do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản ỉý

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

15/10/2015

01/12/2015

Chưa hiệu lực

Hướng dẫn một số điều của Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

15/10/2015

30/11/2015

Chưa hiệu lực

Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

06/10/2015

01/01/2016

Chưa hiệu lực

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí cầu Rác, quốc lộ 1, tỉnh Hà Tĩnh

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

05/10/2015

01/01/2016

Chưa hiệu lực

Hướng dẫn vỉệc quản lý, sử dụng và quyết toán kỉnh phí bảo đảm thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về vỉệc phối hợp giữa các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cẩp với các cẩp Hộỉ Nông dân Việt Nam trong việc tỉếp công dân, giải quyết khiếu nại, tổ cáo của nông dân

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

02/10/2015

20/11/2015

Có hiệu lực

1 2 3 4 >| Cuối (5 trang)

Đang tải