TÌM KIẾM VĂN BẢN
Quy định thủ tục hải quan và quản lỷ xe ô tô, xe gắn máy của các đối tượng được phép nhập khẩu, tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

11/9/2015

26/10/2015

Chưa hiệu lực

Dừng thực hiện Thông tư số 63/2015/TT-BTC ngày 06/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng sắn thuộc nhóm 07.14 tại Biểu thuế xuất khẩu

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

04/9/2015

05/9/2015

Có hiệu lực

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

03/9/2015

20/10/2015

Chưa hiệu lực

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Bắc hầm Hải Vân, quốc Iộ 1, tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

01/9/2015

16/10/2015

Chưa hiệu lực

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí cầu cổ Chiên, quốc lộ 60, tỉnh Trà Vinh

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

31/8/2015

15/10/2015

Chưa hiệu lực

Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn Mua bán nợ Việt Nam

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

31/8/2015

01/11/2015

Chưa hiệu lực

Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

31/8/2015

20/10/2015

Chưa hiệu lực

Hướng dẫn một số điều của Quyểt định số 11/2015/QĐ-TTg ngày 03 tháng 4 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định về miễn, giảm tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình. cá nhân đối với đất ở có nguồn gốc được giao (cấp) không đúng thẩm quyền truớc ngày 15 tháng 10 năm 1993 tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

28/8/2015

15/10/2015

Chưa hiệu lực

Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

28/8/2015

01/01/2016

Chưa hiệu lực

Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối vói mặt hàng xơ staple tổng hợp từ các polyeste thuộc mã hàng 5503.20.00 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

27/8/2015

11/10/2015

Chưa hiệu lực

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 115/2013/TT-BTC ngày 20/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn bảo hỉểm hưu trí và quỹ hưu trí tự nguyện

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

25/8/2015

10/10/2015

Có hiệu lực

Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

19/8/2015

06/10/2015

Có hiệu lực

Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

18/8/2015

10/10/2015

Có hiệu lực

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại km l747, đường Hồ Chí Minh, tỉnh Đắk Lắk

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

18/8/2015

04/10/2015

Có hiệu lực

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km42+730 Quốc lộ 6

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

18/8/2015

04/10/2015

Có hiệu lực

1 2 3 4 >| Cuối (5 trang)

Đang tải