• {{legalDocument.No}}
  • Ngày xác thực:
  • {{legalDocument.CompiledDate | date:'dd/MM/yyyy' }}

{{legalDocument.Summary}}

Số ký hiệu {{legalDocument.No}} Ngày xác thực {{legalDocument.CompiledDate | date:'dd/MM/yyyy' }}
Loại văn bản {{legalDocument.DocumentTypeRecord.Name}} Đơn vị soạn thảo
{{item.Name}}
Lĩnh vực
{{item.Name}}
Cơ quan hợp nhất {{org.Name}} Người ký
{{singer.Name}}

VĂN BẢN ĐƯỢC HỢP NHẤT

VĂN BẢN HỢP NHẤT