• {{legalDocument.No}}
 • Ngày có hiệu lực:
 • {{legalDocument.LegalApplyDate | date:'dd/MM/yyyy' }}

{{legalDocument.Summary}}

Số ký hiệu {{legalDocument.No}} Ngày ban hành {{legalDocument.LegalPublishDate | date:'dd/MM/yyyy' }}
Loại văn bản {{legalDocument.DocumentTypeRecord.Name}} Ngày có hiệu lực {{legalDocument.LegalApplyDate | date:'dd/MM/yyyy' }}
Đơn vị soạn thảo
{{item.Name}}
Cơ quan ban hành
{{org.Name}}
Người ký
{{singer.Name}}
Tình trạng hiệu lực {{legalDocument.documentStatusRecordName}} {{legalDocument.documentStatusRecordName}} {{legalDocument.documentStatusRecordName}} {{legalDocument.documentStatusRecordName}} {{legalDocument.documentStatusRecordName}}
{{item.TargetNo}} (Không có file)

 • Ngày ban hành:
 • {{item.TargetIssuedDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
 • Ngày có hiệu lực:
 • {{item.TargetLegalDoc.LegalApplyDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{item.SourceLegalDoc.No}} (Không có file)

 • Ngày ban hành:
 • {{item.TargetIssuedDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
 • Ngày có hiệu lực:
 • {{item.SourceLegalDoc.LegalApplyDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{item.TargetNo}} (Không có file)

 • Ngày ban hành:
 • {{item.TargetIssuedDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
 • Ngày có hiệu lực:
 • {{item.TargetLegalDoc.LegalApplyDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{item.SourceLegalDoc.No}} (Không có file)

 • Ngày ban hành:
 • {{item.TargetIssuedDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
 • Ngày có hiệu lực:
 • {{item.SourceLegalDoc.LegalApplyDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{item.TargetNo}} (Không có file)

 • Ngày ban hành:
 • {{item.TargetIssuedDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
 • Ngày có hiệu lực:
 • {{item.TargetLegalDoc.LegalApplyDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{item.SourceLegalDoc.No}} (Không có file)

 • Ngày ban hành:
 • {{item.TargetIssuedDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
 • Ngày có hiệu lực:
 • {{item.SourceLegalDoc.LegalApplyDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{item.TargetNo}} (Không có file)

 • Ngày ban hành:
 • {{item.TargetIssuedDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
 • Ngày có hiệu lực:
 • {{item.TargetLegalDoc.LegalApplyDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{item.SourceLegalDoc.No}} (Không có file)

 • Ngày ban hành:
 • {{item.TargetIssuedDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
 • Ngày có hiệu lực:
 • {{item.SourceLegalDoc.LegalApplyDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{item.TargetNo}} (Không có file)

 • Ngày ban hành:
 • {{item.TargetIssuedDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
 • Ngày có hiệu lực:
 • {{item.TargetLegalDoc.LegalApplyDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{item.SourceLegalDoc.No}} (Không có file)

 • Ngày ban hành:
 • {{item.TargetIssuedDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
 • Ngày có hiệu lực:
 • {{item.SourceLegalDoc.LegalApplyDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{item.TargetNo}} (Không có file)

{{item.TargetLegalDoc.Summary}}

 • Ngày ban hành:
 • {{item.TargetIssuedDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
 • Ngày có hiệu lực:
 • {{item.TargetLegalDoc.LegalApplyDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{item.SourceLegalDoc.No}} (Không có file)

 • Ngày ban hành:
 • {{item.TargetIssuedDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
 • Ngày có hiệu lực:
 • {{item.SourceLegalDoc.LegalApplyDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{item.TargetNo}} (Không có file)

 • Ngày ban hành:
 • {{item.TargetIssuedDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
 • Ngày có hiệu lực:
 • {{item.TargetLegalDoc.LegalApplyDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{item.SourceLegalDoc.No}} (Không có file)

 • Ngày ban hành:
 • {{item.TargetIssuedDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
 • Ngày có hiệu lực:
 • {{item.SourceLegalDoc.LegalApplyDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{item.TargetNo}} (Không có file)

 • Ngày ban hành:
 • {{item.TargetIssuedDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
 • Ngày có hiệu lực:
 • {{item.TargetLegalDoc.LegalApplyDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{item.SourceLegalDoc.No}} (Không có file)

 • Ngày ban hành:
 • {{item.TargetIssuedDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
 • Ngày có hiệu lực:
 • {{item.SourceLegalDoc.LegalApplyDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{item.TargetNo}} (Không có file)

 • Ngày ban hành:
 • {{item.TargetIssuedDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
 • Ngày có hiệu lực:
 • {{item.TargetLegalDoc.LegalApplyDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{item.SourceLegalDoc.No}} (Không có file)

 • Ngày ban hành:
 • {{item.TargetIssuedDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
 • Ngày có hiệu lực:
 • {{item.SourceLegalDoc.LegalApplyDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{item.TargetNo}} (Không có file)

 • Ngày ban hành:
 • {{item.TargetIssuedDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
 • Ngày có hiệu lực:
 • {{item.TargetLegalDoc.LegalApplyDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{item.SourceLegalDoc.No}} (Không có file)

 • Ngày ban hành:
 • {{item.TargetIssuedDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
 • Ngày có hiệu lực:
 • {{item.SourceLegalDoc.LegalApplyDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{item.TargetNo}} (Không có file)

 • Ngày ban hành:
 • {{item.TargetIssuedDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
 • Ngày có hiệu lực:
 • {{item.TargetLegalDoc.LegalApplyDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{item.SourceLegalDoc.No}} (Không có file)

 • Ngày ban hành:
 • {{item.TargetIssuedDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
 • Ngày có hiệu lực:
 • {{item.SourceLegalDoc.LegalApplyDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{item.TargetNo}} (Không có file)

 • Ngày ban hành:
 • {{item.TargetIssuedDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
 • Ngày có hiệu lực:
 • {{item.TargetLegalDoc.LegalApplyDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{item.SourceLegalDoc.No}} (Không có file)

 • Ngày ban hành:
 • {{item.TargetIssuedDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
 • Ngày có hiệu lực:
 • {{item.SourceLegalDoc.LegalApplyDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{item.TargetNo}} (Không có file)

 • Ngày ban hành:
 • {{item.TargetIssuedDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
 • Ngày có hiệu lực:
 • {{item.TargetLegalDoc.LegalApplyDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{item.SourceLegalDoc.No}} (Không có file)

 • Ngày ban hành:
 • {{item.TargetIssuedDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
 • Ngày có hiệu lực:
 • {{item.SourceLegalDoc.LegalApplyDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{item.TargetNo}} (Không có file)

 • Ngày ban hành:
 • {{item.TargetIssuedDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
 • Ngày có hiệu lực:
 • {{item.TargetLegalDoc.LegalApplyDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{item.SourceLegalDoc.No}} (Không có file)

 • Ngày ban hành:
 • {{item.TargetIssuedDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
 • Ngày có hiệu lực:
 • {{item.SourceLegalDoc.LegalApplyDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{item.TargetNo}} (Không có file)

 • Ngày ban hành:
 • {{item.TargetIssuedDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
 • Ngày có hiệu lực:
 • {{item.TargetLegalDoc.LegalApplyDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{item.SourceLegalDoc.No}} (Không có file)

 • Ngày ban hành:
 • {{item.TargetIssuedDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
 • Ngày có hiệu lực:
 • {{item.SourceLegalDoc.LegalApplyDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{item.TargetNo}} (Không có file)

 • Ngày ban hành:
 • {{item.TargetIssuedDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
 • Ngày có hiệu lực:
 • {{item.TargetLegalDoc.LegalApplyDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{item.SourceLegalDoc.No}} (Không có file)

 • Ngày ban hành:
 • {{item.TargetIssuedDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
 • Ngày có hiệu lực:
 • {{item.SourceLegalDoc.LegalApplyDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{item.TargetNo}} (Không có file)

 • Ngày ban hành:
 • {{item.TargetIssuedDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
 • Ngày có hiệu lực:
 • {{item.TargetLegalDoc.LegalApplyDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{item.SourceLegalDoc.No}} (Không có file)

 • Ngày ban hành:
 • {{item.TargetIssuedDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
 • Ngày có hiệu lực:
 • {{item.SourceLegalDoc.LegalApplyDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{item.TargetNo}} (Không có file)

 • Ngày ban hành:
 • {{item.TargetIssuedDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
 • Ngày có hiệu lực:
 • {{item.TargetLegalDoc.LegalApplyDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{item.SourceLegalDoc.No}} (Không có file)

 • Ngày xác thực:
 • {{item.TargetIssuedDate | date:'dd/MM/yyyy'}}

Lịch sử: {{legalDocument.No}}

Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Văn bản tác động Phạm vi điều chỉnh
{{legalDocument.LegalPublishDate | date:'dd/MM/yyyy'}} Văn bản được ban hành {{legalDocument.No}}
{{legalDocument.LegalApplyDate | date:'dd/MM/yyyy'}} Văn bản có hiệu lực {{legalDocument.No}}
{{tacdong.SourceLegalDoc.LegalPublishDate | date:'dd/MM/yyyy'}} Bị thay thế {{legalDocument.No}} {{tacdong.SourceLegalDoc.No}} {{tacdong.EffectScope}}
{{tacdong.SourceLegalDoc.LegalPublishDate | date:'dd/MM/yyyy'}} Bị bãi bỏ {{legalDocument.No}} {{tacdong.SourceLegalDoc.No}} {{tacdong.EffectScope}}
{{tacdong.SourceLegalDoc.LegalPublishDate | date:'dd/MM/yyyy'}} Bị đình chỉ {{legalDocument.No}} {{tacdong.SourceLegalDoc.No}} {{tacdong.EffectScope}}
{{tacdong.SourceLegalDoc.LegalPublishDate | date:'dd/MM/yyyy'}} Bị hết hiệu lực {{legalDocument.No}} {{tacdong.SourceLegalDoc.No}} {{tacdong.EffectScope}}
{{tacdong.SourceLegalDoc.LegalPublishDate | date:'dd/MM/yyyy'}} Bị hết hiệu lực 1 phần {{legalDocument.No}} {{tacdong.SourceLegalDoc.No}} {{tacdong.EffectScope}}
{{tacdong.SourceLegalDoc.LegalPublishDate | date:'dd/MM/yyyy'}} Bị hủy bỏ {{legalDocument.No}} {{tacdong.SourceLegalDoc.No}} {{tacdong.EffectScope}}
{{tacdong.SourceLegalDoc.LegalPublishDate | date:'dd/MM/yyyy'}} Bị thay thế 1 phần {{legalDocument.No}} {{tacdong.SourceLegalDoc.No}} {{tacdong.EffectScope}}
{{tacdong.SourceLegalDoc.LegalPublishDate | date:'dd/MM/yyyy'}} Bị bãi bỏ 1 phần {{legalDocument.No}} {{tacdong.SourceLegalDoc.No}} {{tacdong.EffectScope}}
{{tacdong.SourceLegalDoc.LegalPublishDate | date:'dd/MM/yyyy'}} Được đính chính {{legalDocument.No}} {{tacdong.SourceLegalDoc.No}} {{tacdong.EffectScope}}
{{tacdong.SourceLegalDoc.LegalPublishDate | date:'dd/MM/yyyy'}} Bị hủy bỏ 1 phần {{legalDocument.No}} {{tacdong.SourceLegalDoc.No}} {{tacdong.EffectScope}}
{{tacdong.SourceLegalDoc.LegalPublishDate | date:'dd/MM/yyyy'}} Bị đình chỉ 1 phần {{legalDocument.No}} {{tacdong.SourceLegalDoc.No}} {{tacdong.EffectScope}}
{{tacdong.SourceLegalDoc.LegalPublishDate | date:'dd/MM/yyyy'}} Được sửa đổi bổ sung {{legalDocument.No}} {{tacdong.SourceLegalDoc.No}} {{tacdong.EffectScope}}