Skip Navigation Links

Văn bản mới ban hành
Tìm kiếm
Giới thiệu
Tiếng Anh

Tìm kiếm:

Các văn bản liên quan

Tải về

File đính kèm1


31494_1.PDF
BỘ TÀI CHÍNH

BỘ TÀI CHÍNH

----------

Số: 1519/QĐ-BTC

 

      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------------

             Hà Nội, ngày 02  tháng 07  năm 2010

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc đính chính Thông tư số 49/2010/TT-BTC

 ngày 12/04/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

------------------------------

   

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 của Quốc Hội ngày 03/6/2008;

Căn cứ Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23/3/2004 của Chính phủ về Công báo nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan,

QUYẾT ĐỊNH:

 

            Điều 1. Đính chính lỗi tại Mục a Quy tắc 5 Phụ lục 2 quy định tại Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/04/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu như sau:

 

STT

Đã in

Đính chính

1

a) Bao máy tính, hộp đựng nhạc cụ, bao súng, hộp đựng dụng cụ vẽ, hộp tư trang và các loại bao hộp tương tự, …

a) Bao máy ảnh, hộp đựng nhạc cụ, bao súng, hộp đựng dụng cụ vẽ, hộp tư trang và các loại bao hộp tương tự, …

 

            Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/05/2010 và là một phần không tách rời của Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/04/2010 của Bộ Tài chính.

Điều 3. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Viện Kiểm sát NDTC, Tòa án NDTC;

- Kiểm toán Nhà nước;

- VP BCĐ TW về phòng chống tham nhũng;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;

- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính;

- Cục Hải quan tỉnh, thành phố;

- Công báo;

- Website Chính phủ và Website Bộ Tài chính;

- Lưu: VT, VP.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

(đã ký)

 

 

Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 
Lượt truy cập 3 Đang truy cập: 3
Lượt truy cập thứ 3 trong tuần, thứ 3 trong tháng, thứ 3 trong năm

Hệ thống quản lý văn bản pháp quy - Bộ Tài Chính

Số 28 Trần Hưng Đạo - Hoàn Kiếm - Hà Nội; Tel: (84-4) 22.20.28.28; Fax: (84-4) 22.20.80.91